ششمین کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد

ششمین کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد

کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز واقع در پردیس ارم برگزار خواهد شد.
چهارمین کارگاه آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM)) در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد

چهارمین کارگاه آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM)) در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد

کارگاه آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM)) در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز واقع در پردیس ارم برگزار خواهد شد.
اولین کارگاه آموزشی سامانه توسعه یافته شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا)

اولین کارگاه آموزشی سامانه توسعه یافته شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا)

اولین کارگاه آموزشی سامانه توسعه یافته شبکه آزمایشگاه های علمی ایران(شاعا) در وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد.